Senior Assetmanager

Gorinchem, NLD
Apply

At Fluor, we are proud to design and build projects and careers. This requires teams that are as unique as the projects we execute. We are committed to fostering a work environment that embraces Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) for all so our employees and stakeholders benefit from the creative solutions derived as a result of embracing differences.

Job Description:

Fluor Infrastructure B.V. is onderdeel van Fluor Corporation, een wereldwijd opererende organisatie met meer dan 45.000 medewerkers. Fluor bedient vele industrieën - Infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook Energy & Chemicals, Advanced Technology & Life Sciences.

Fluor Infrastructure richt zich op het managen van grote infraprojecten en het daarbij beheersen van risico's, tijd, geld en kwaliteit. Vaak werken we in consortiumverband, in nauwe samenwerking met onze partners. Onze impact op de projecten is vanwege onze centrale en integrale rol groot.

Doel van de functie:

De Assetmanager is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het in opdracht verkregen project gedurende de gehele looptijd van het project. Het zorg dragen voor effectieve en efficiënt beheer en onderhoud van alle noodzakelijke civiele, TTI en wegenbouwkundige activiteiten.

Taken

• Leidinggeven aan integraal assetmanagement team van civiel, TTI en GWW

• Ondersteunt de Ontwerpmanager en Uitvoeringsmanager om te komen tot een optimaal geïntegreerd onderhoudbaar ontwerp en realisatie

• Ondersteunt en adviseert Managers bij het ontwikkelen van beleid en strategie

• Organiseert, integreert en stuurt activiteiten aan die bijdragen aan een goede procesgang met een passende inhoud.

• Bewaken van activiteiten in kosten, tijd, kwaliteit en veiligheid

• Begeleiding en coaching van managers

• Bewaakt of alle werkzaamheden verlopen volgens de vastgestelde en/of wettelijke kwaliteitseisen

• Controleert en rapporteert de voortgang van de activiteiten.

• Stelt samen met de managers afdelingsbudgetten op

• Aanstellen vakbekwame teamleden

• Controleren en rapporteren van de voortgang aan het MT, CMT en de Managers van de diverse Stafafdelingen.

• Maakt pro-actief deel uit van het Managementteam.

Verantwoordelijkheden

• Is eindverantwoordelijk voor het Asset management van het project binnen tijd, budget en overeengekomen kwaliteit.

• Is eindverantwoordelijk voor het aansturen van de proceseigenaren teneinde zorg te dragen voor de opzet en implementatie van relevante ISO-15288 (realisatie) processen.

• Is eindverantwoordelijk voor het aansturen van de proceseigenaren teneinde zorg te dragen voor de opzet en implementatie van het ISO-55000 (realisatie) AM framework.

• Is verantwoordelijk voor de implementatie, het toepassen, de controle en het handhaven van de vastgestelde processen.

• Is als MT lid medeverantwoordelijk voor het behalen van de geformuleerde KPI’s.

• Is als MT lid medeverantwoordelijk voor de totale aansturing van het project en de aansturing van het asset management en de ondersteuning.

• Is mede verantwoordelijk voor het implementeren, verankeren en handhaven van efficiënte en effectieve integrale werkprocessen.

• Is mede verantwoordelijk voor het op een juiste gebruik van het projectbeheerssysteem en de Informatievoorziening binnen het project.

• Is mede verantwoordelijk voor de veilige, milieu- en omgevingsvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden

• Houdt toezicht op een uniforme werkwijze binnen de gehele projectorganisatie

• Houdt toezicht op een uniforme uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

• Houdt toezicht op bestellingen

Bevoegdheden

• Aanstellen nieuwe teamleden

• Opstellen van offertes en ramingen

• Nemen van beslissingen betreffende de veiligheid en kwaliteit van werkzaamheden

• Annuleren van activiteiten in het kader van veiligheid

• Tekeningbevoegd conform procuratieregeling (nader te bepalen).

Job ID: 145631BR

City: Gorinchem

State: *TBD

Country: Netherlands

We are an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce. All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by governing law.